loader

Η αναγεννητική κή μπορεί στην στην εφαρμογή…

Addbanner

Orthopedic-Surgery

Η αναγεννητική κή μπορεί στην στην εφαρμογή να Ορθοπαιδική βοηθήσει βιολο- Ιατρι- γικών μεθόδων και τη χρήση αυτόλο- γων ενήλικων βλαστοκυττάρων στην επαναφορά της βιολογικής λειτουρ- γίας των αρθρώσεων.

Η χρήση των βλαστοκυττάρων μπορεί να προσφέρει μια μη επεμβα- τική αυτόλογη θεραπεία σε ένα μεγά- λο αριθμό ορθοπαιδικών παθήσεων που μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν χειρουργικά. 

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα και πώς μπορούν να φανούν χρή- σιμα στην Ορθοπαιδική; Τα βλαστοκύτταρα είναι το πρώ- το στάδιο όλων των κυττάρων, τα οποία στη συνέχεια αναπτύσσονται σε συγκεκριμένα κύτταρα ανάλογα σε ποιο όργανο αυτά βρίσκονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της εκφυλιστικής ή τραυματικής βλά- βης του χόνδρου (οστεοαρθρίτιδα), τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται σε χονδροκύτταρα. 

Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να καταργηθεί το χειρουργείο με όλα τα επακόλουθά του (επιπλοκές). Βάσει των τελευταίων μελετών που έχουν παρουσιαστεί σε εξειδικευμένα ορθο- παιδικά συνέδρια δείχνουν ότι ήδη η χρήση των βλαστοκυττάρων είναι πλέον μέθοδος επιλογής από κορυ- φαίους ορθοπαιδικούς παγκοσμίως. 

Περιπτώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν m Εκφυλιστική ή τραυματική βλάβη του χόνδρου (οστεοαρθρίτιδα) m Αθλητικές κακώσεις (συνδεσμικές βλάβες) m Μερική ρήξη χιαστού m Ρήξη μηνίσκου m Μερική ρήξη συνδέσμων – τενόντων m Ασηπτη νέκρωση (οστεονέκρωση) m Ψευδάρθρωση κατάγματος m Πλημμελής πώρωση κατάγματος. 

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη θεραπεία Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται εδώ και μερικά χρόνια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αυτό όμως που είναι σχετικά νέο είναι ότι πλέον δεν είναι αναγκαία η χειρουργική ή αρθρο- σκοπική λήψη του δείγματος για καλλιέργεια και ούτε η χειρουργική μεταμόσχευση των βλαστοκυττάρων. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί, είναι ανώδυνη και αναίμακτη και γίνεται από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό. 

θέμα Νικήστε την οστεοαρθρίτιδα με βλαστοκύτταρρα 

Πριν από τη λήψη του δείγματος είναι αναγκαίος ο έλεγχος της άρ- θρωσης με μαγνητική τομογραφία για προσδιορισμό του μεγέθους και του σημείου της βλάβης. 

Η λήψη του δείγματος γίνεται υπό συνθήκες αποστείρωσης και, μετά την ενεργοποίηση, τα βλαστο- κύτταρα τοποθετούνται στο σημείο της βλάβης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. 

Στη συνέχεια, ο ασθενής μπαίνει σε ειδικό πρωτόκολλο παρακολούθησης για να αποφευχθεί το χειρουργείο. 

Οταν πλέον τα βλαστοκύτταρα τοποθετηθούν στη βλάβη, αυτά έχουν τριπλή δράση: m Πρώτον, επιβραδύνουν την εξέ- λιξη της παθολογίας, περιορίζοντας τη βλάβη. m Δεύτερον, εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν αντι- φλεγμονώδη δράση και, κατ’ επέκτα- ση, μειώνουν τον πόνο και αυξάνουν την κινητικότητα της άρθρωσης. m Τρίτον, και πιο σημαντικό, είναι η ανάπλαση των ιστών, με αποτέλεσμα τη θεραπεία της βλάβης και την απο- φυγή ενός χειρουργείου. 

Τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλαπλά: m Αναίμακτη και ανώδυνη μέθο- δοςm Απόλυτα ανεκτή και ασφαλής μέ- 

θοδος χωρίς επιπλοκές m Δεν χρειάζεται νοσηλεία m Σημαντική ανακούφιση από τον πόνο m Γρηγορότερη επιστροφή στις κα- θημερινές δραστηριότητες m Αμεση κινητοποίηση χωρίς τη χρήση βακτηρίων m Μπορεί να συνδυαστεί με χειρουρ- γική επέμβαση m Διατήρηση του αποτελέσματος στο χρόνο m Αποφυγή χειρουργείου (ανάλογα με την παθολογία). 

Αποτελέσματα: Μείωση του πό- νου και γρήγορη βελτίωση Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι πολύ υψηλά με ένα μεγάλο πο- σοστό των ασθενών να ανταποκρίνε- ται στη θεραπεία και να αποφεύγει κάποιο χειρουργείο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών βλέπει ση- μαντική μείωση του πόνου στις πρώτες δύο εβδομάδες, ποσοστό το οποίο αυξάνεται στους 12 μήνες. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών παρουσιάζεται βελτίωση της κινητι- κότητας της άρθρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση βλαστοκυττάρων μπορεί να βοηθήσει έπειτα από μερική μηνισκε- κτομή για ανάπλαση του μηνίσκου με αύξηση της μάζας αυτού μέχρι και 12 μήνες μετά το χειρουργείο. 

Avatar

Dr Michalis Kouyialis

Author Since:  May 25, 2018